youtube logo twitter logo instagram logo facebook logo linkedin-logo
22. maj 2023

Odense Grøn Mobilitetsplan – 2030 – kommentarer til den gode byudvikling.

Kommentarer forud for den politiske behandling af:
Odense Grøn Mobilitetsplan 2030 – På vej sammen

Barfoed Group P/S har som en af byens største ejendomsbesiddere og udviklere af lejemål til både bolig og erhvervsformål stor fokus på at indarbejde miljømæssigt bæredygtige løsninger i både nye og ældre ejendomme. Det er vigtigt for os, at de valgte grønne løsninger samtidig skal give ekstra værdi for vores lejere.

Udviklingen af en ny bydel på Munkebjerg Park og etableringen af Pulsparken i forbindelse med vores byggeri; Christians Park, Bolbro er eksempler, hvor de grønne tiltag går hånd i hånd med skabelsen af ekstra værdi i dagligdagen for lejerne.

Vores grønne tiltag sker med udgangspunkt i grundige vurderinger af, hvor der skabes størst mulig effekt i forhold til den grønne omstilling samtidig med, at tiltagene skal være til gavn for brugerne af faciliteterne. Det er derfor vigtigt at grønne løsninger skal være anvendelige og samtidig medføre en kvalitetsforbedring for de berørte brugere.

Vi har bemærket, at bl.a. Odense Cityforening og DI Fyn som et gennemgående træk i deres kommentarer efterspørger konkrete data, der kan underbygge de tanker, der ligger til grund for de forskellige forslag til en grøn mobilitetsplan.

Det er også vores bekymring, at de drastiske ændringer af mobiliteten i bymidten, der er et gennemgående træk i forslagene, vil medføre meget stor skade for erhvervslivet i den indre by, hvilket er et område, der i forvejen er stærkt udfordret.

Opdelingen af byen i trafikøer og færre parkeringspladser vil forandre bybilledet markant, og det vil være en udvikling, der permanent vil forandre bybilledet, idet en lang række af de nuværende erhvervsdrivende vil blive frataget en stor del af kundegrundlaget, der forventeligt vil søge mod de store indkøbscentre med parkeringsmuligheder i umiddelbar forbindelse med butikkerne.

En så stor forandring af bybilledet kræver en politisk gennemsigthed så samtlige borgere i Odense og Fyn i øvrigt er bevidste om, hvad denne plan vil medføre for bybilledet ikke bare trafikalt, men også økonomisk. Er det reelt set den Odense By, som borgerne gerne ser for fremtiden, og har de politikere, der vedtager planerne det fulde overblik over, hvilke konsekvenser som planerne har?

DI Fyn har som nævnt efterspurgt tilbundsgående analyser af bl.a. pendlingsmønstre, økonomiske aspekter, erhvervsanalyser og inddragelse af erhvervslivet m.v. Dette kan vi kun bakke op, og spørgsmålet er også, hvilke konsekvenser det vil få for turisterhvervet i byen, hvis vores kommende turister bliver mødt med gågader, hvor større og eksklusive butikker ikke længere er en del af gadebilledet, men i stedet med tomme lokaler og mindre butikker/serviceerhverv, der primært skal servicere borger i indre by. Der vil næppe være nogen turister, der tager til Rosengårdscenteret for at se på de lokale butikker.

Som det har været belyst i flere artikelserier, er der store problemer med Kongensgade i Odense, og der skal tænkes nye tanker for at få denne markante del af byen genrejst. Det er en svær udvikling at vende, men det er helt åbenlyst ikke vejen frem at stille store hindringer i vejen for, at borgerne kan tilgå byen med egen bil. Odense er ikke København, hvor der er en helt anden infrastruktur med et finmasket offentligt transportsystem med hyppige busafgange, metro og S-tog og en lang tradition for Københavnerne til at anvende disse transportmidler.

Med tankerne i de fremlagte rapporter in mente er der en stor risiko for, at de problemer, der for nærværende er i Kongensgade bliver et billede på, hvordan hele bymidten kommer til at udvikle sig i negativ retning.

Vi vil derfor indtrængende anmode om, at der ikke bliver taget så altafgørende beslutninger om den indre by uden, at der er foretaget tilbundsgående analyser af konsekvenserne. Når disse undersøgelser er foretaget, og der dermed er et langt mere oplyst grundlag at træffe beslutninger ud fra, er det selvsagt et politisk valg, hvilke tiltag, der ønskes gennemført. I så fald vil disse beslutninger blive truffet på et oplyst grundlag, hvilket må være det mindste at forlange af vores lokale politikere, og borgerne i Odense vil dermed også få et klart indblik i grundlaget og det politiske ansvar for de trufne beslutninger.

Som nævnt indledningsvis støtter Barfoed Group P/S den grønne udvikling, og vi ser gerne at Odense By bliver mere klimaneutral og en grønnere by i øvrigt, men der skal ske en ”udvikling” og ikke en ”afvikling” af en stor del af bybilledet, som vi kender det i dag.

Odense den 17. maj 2023
Direktionen Barfoed Group P/S